Polityka cookies

  Polityka prywatności

  Polityka prywatności obejmująca kwestie przetwarzania danych osobowych RODO  w ramach korzystania przez nich z Aplikacji Eatly

   

  POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI EATLY

  Prywatność i ochrona danych osobowych są naszymi priorytetami.

  Polityka prywatności Quality App Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „my” oraz „”) została przygotowana, aby wyjaśnić, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z aplikacji Eatly – w tym  w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy, udostępniamy, przesyłamy, przekazujemy, usuwamy  Twoje Dane lub w inny sposób przetwarzamy je (operacje te są zwane dalej łącznie „przetwarzaniem” danych osobowych).

  Terminy takie jak przetwarzanie oraz dane osobowe należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi w art. 4 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”). Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej lub osoby, która może zostać zidentyfikowana za pomocą uzasadnionych środków.

  W dokumencie Polityki prywatności Quality App studio Sp. z o.o. (dalej: „Polityka”) zawarliśmy informację o środkach technicznych i organizacyjnych, które zostały przez nas zastosowane w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są z nami bezpieczne, a także informację o tym, w jaki sposób możecie się z nami skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną danych.

  Spis treści znajdujących się w niniejszej Polityce:

  1. Czym jest Polityka prywatności
  2. Jak gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  użytkowników Aplikacji (konsumentów) w związku z zamawianiem posiłków&
  4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych restauratorów o w związku z założeniem konta w Aplikacji oraz pracowników restauracji o przetwarzaniu danych osobowych w ramach subkont Aplikacji

   

  I. Czym jest Polityka prywatności

  Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania przez Quality App Studio sp. z o.o. danych osobowych użytkowników  Aplikacji Eatly (dalej: „Aplikacja”), gromadzonych przez nas bezpośrednio lub pośrednio.

  Dane osobowe, o których mowa, dotyczą wszystkich użytkowników korzystających z Aplikacji, w tym m.in. pracowników naszych klientów, ich klientów, partnerów biznesowych lub konsumentów korzystających z ich usług lub produktów.

  II. Jak gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe

  Będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa ochrony danych osobowych. W związku z tym zapewniamy, że dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych
  2. W szczególności przetwarzamy dane osobowe:

   a) zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą ("zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość");

   b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami ("ograniczenie celu");

   c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane ("minimalizacja danych");

   d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Podejmujemy wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane ("prawidłowość");

   e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane ("ograniczenie przechowywania");

   f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych ("integralność i poufność").

  3. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

  Uwzględniając takie kryteria jak stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne:

  • aby przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych;
  • aby zapewnić Twoim danym stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

  Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

  III. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  użytkowników Aplikacji (konsumentów) w związku z zamawianiem posiłków

   

  1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Quality App Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  - listownie na adres:

  - przez e-mail: dane@qualityappstudio.pl

  Wskazujemy, że niniejszy dokument dotyczy wyłącznie przetwarzania danych osobowych związanych z Twoim korzystaniem z Aplikacji w zakresie jej ogólnych funkcjonalności, tj. zarejestrowania się do niej oraz utworzenia i obsługi Twojego konta jako użytkownika Aplikacji (konsumenta). Natomiast w zakresie szczególnych funkcjonalności Aplikacji jak jakiekolwiek zewnętrzne programy lojalnościowe, konkursy lub inne aktywności, w których uczestniczysz, to podmioty je organizujące są (odrębnymi od nas) administratorami Twoich danych osobowych.

  W przypadku więc pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach  szczególnych funkcjonalności Aplikacji, należy kontaktować się z odpowiednim podmiotem będącym organizatorem programu lojalnościowego, konkursu lub innej aktywności (dane dotyczące tego podmiotu zapewne znajdziesz w korespondencji dotyczącej Twojego uczestnictwa w takim programie lub konkursie).

  1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  • podjąć działania związane z obsługą Twojej rejestracji do Aplikacji oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną w zakresie utworzenia i obsługi Twojego konta jako użytkownika Aplikacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest niezbędność tych działań do wykonania umowy z nami, której jesteś stroną, a także podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem tej umowy;
  • umożliwić Ci dokonywanie rezerwacji stolika oraz zamówienia posiłku w wybranym przez Ciebie miejscu (lokalu). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest niezbędność tych działań do wykonania umowy z nami, której jesteś stroną;
  • bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z Twoim korzystaniem z Aplikacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów trzecich. Przez podmioty trzecie rozumiemy w szczególności restauracje współpracujące z Quality App Studio Sp. z o.o., których lista znajduje się tutaj.

  Będziemy wysyłać Ci materiały marketingowe i oferty lub dzwonić do Ciebie w tej sprawie – w zależności od sposobu kontaktu, który wybrałeś. Ponadto będziemy w oparciu o profilowanie dopasowywać treść informacji marketingowych na podstawie zgromadzonych, dotyczących Ciebie danych, w tym danych o których piszemy w pkt 3 poniżej oraz danych pochodzących z plików cookies. Działania marketingowe będą obejmowały w szczególności: wysyłanie dedykowanego newslettera, powiadomień o ofertach,  remarketing (wyświetlanie reklam z naszą ofertą tym użytkownikom, którzy już odwiedzili naszą stronę) oraz marketing behawioralny (nakierowanie uwagi użytkownika na określone treści na podstawie jego wcześniejszych zachowań).

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych dla celów marketingu naszych produktów i usług jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości kierowania informacji marketingowych do użytkowników naszej Aplikacji.

  W zakresie informacji marketingowych dotyczących produktów i usług współpracujących z nami restauracjami, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

  1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródło pochodzenia danych osobowych

  Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam poprzez uzupełnienie formularza rejestracji do  Aplikacji.

  Rejestracja, a także późniejsze logowanie do Aplikacji jest także możliwe za pośrednictwem platform i usług podmiotów trzecich. Decyzję o tej drodze rejestracji lub logowania podejmujesz Ty. W przypadku rejestracji lub logowania się do naszych usług przy użyciu danych uwierzytelniających podmiotu zewnętrznego (np. Facebook, Google, Apple) importujemy od niego informacje, aby pomóc w utworzeniu dla Ciebie konta w Aplikacji.

  Platforma wykorzystuje pliki „cookie" – szczegółowa informacja ich dotycząca znajduje się w polityce plików cookie.

  1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

  Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania:

  • do czasu, aż usuniesz to konto, lub my zakończymy świadczenie usług w ramach Aplikacji (w zależności od tego, który z terminów będzie wcześniejszy).
  • a po tym czasie także dla realizacji interesów w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń lub do momentu złożenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Quality App Studio sp. z o. o. (w zależności od tego, który z terminów będzie wcześniejszy).

  W zakresie działalności marketingowej będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla tego celu.

  1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

  • Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu w tym dostawcom usług IT, usług marketingowych (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), dostawcom hostingu oraz usług w zakresie organizacji wydarzeń. Ponadto także operatorowi Aplikacji i operatorom wysyłki wiadomości e-mail i SMS. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami;
  • lokalowi, w którym dokonujesz rezerwacji stolika przy pomocy Aplikacji.

  1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych do zewnętrznych dostawców usług IT oraz dostawców usług marketingowych. Na obecną chwilę Stany Zjednoczone nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy prawa zezwalające na inwigilację.

  Niektórzy z dostawców usług, z których korzystamy, przyjęli standardowe klauzule ochrony danych i pomimo istnienia przepisów prawa, o których mowa powyżej, starają się zapewnić możliwie jak najwyższy poziom ochrony danych.

  1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do wycofania zgody,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

  Prawo wycofania zgody

  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

  Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia na adres email dane@qualityappstudio.pl

  Prawo wyrażenia sprzeciwu

  W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w celu marketingu bezpośredniego masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych Quality App studio Sp. z o.o. w dowolnym momencie. Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Quality App studio Sp. z o.o. ze względu na Twoją szczególną sytuację.

  Sprzeciw możesz zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres email dane@qualityappstudio.pl

  Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Wymóg podania danych

  Podanie danych przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne, aby zarejestrować się do Aplikacji i móc z niej korzystać.

  IV. zczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych restauratorów  w związku z założeniem konta w Aplikacji oraz pracowników restauracji w ramach subkont Aplikacji

   

  1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Quality App Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  - listownie na adres: ul. Jana Sobieskiego 7/1, 31-136 Kraków

  - przez e-mail: dane@qualityappstudio.pl

  1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  • zweryfikować, czy jesteś uprawniony do tego, aby zarejestrować Cię jako użytkownika Aplikacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności weryfikacji osób zgłaszających się do Aplikacji z ramienia podmiotu - innego użytkownika lub naszego klienta, którzy korzystają z Aplikacji, a którzy zgłosili, że jesteś uprawniony do korzystania z Aplikacji. W tym zakresie weryfikujemy, czy faktycznie jesteś osobą zgłoszoną przez ten podmiot, względem którego możesz być w szczególności pracownikiem.
  • podjąć działania związane z obsługą Twojej rejestracji do Aplikacji oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną w zakresie utworzenia i obsługi Twojego konta jako użytkownika Aplikacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest niezbędność tych działań do wykonania umowy z nami, której jesteś stroną, a także podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem tej umowy;
  • bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z Twoim korzystaniem z Aplikacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów trzecich. Przez podmioty trzecie rozumiemy w szczególności restauracje współpracujące z Quality App studio Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, których lista znajduje się tutaj.

  Będziemy wysyłać Ci materiały marketingowe i oferty lub dzwonić do Ciebie w tej sprawie – w zależności od sposobu kontaktu, który wybrałeś. Ponadto będziemy w oparciu o profilowanie dopasowywać treść informacji marketingowych na podstawie zgromadzonych, dotyczących Ciebie danych, w tym danych o których piszemy w pkt 3 poniżej oraz danych pochodzących z plików cookies. Działania marketingowe będą obejmowały w szczególności wysyłanie dedykowanego newslettera, powiadomień o ofertach, remarketing (wyświetlanie reklam z naszą ofertą tym użytkownikom, którzy już odwiedzili naszą stronę) oraz marketing behawioralny (nakierowanie uwagi użytkownika na określone treści na podstawie jego wcześniejszych zachowań).

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych dla celów marketingu naszych produktów i usług jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości kierowania informacji marketingowych do użytkowników naszej Aplikacji.

  W zakresie informacji marketingowych dotyczących produktów i usług podmiotów trzecich będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

  1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródło pochodzenia danych osobowych

  Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam poprzez uzupełnienie formularza rejestracji do Aplikacji, jak i przekazane nam przez podmiot – innego użytkownika lub naszego klienta, którzy korzystają z Aplikacji, a którzy zgłosili, że jesteś uprawniony do korzystania z Aplikacji.

  W szczególności będą to takie dane jak Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nadany Ci przez podmiot zgłaszający Twoje uprawnienie do zarejestrowania się do Aplikacji numer lub inna unikalne dla każdego użytkownika dan. Niektóre dane osobowe mogą być przez Ciebie zamieszczone na Aplikacji, jeśli podejmiesz stosowne działania (np. dodasz do Twojego konta Twoje zdjęcie).

  Platforma wykorzystuje pliki „cookie" – szczegółowa informacja ich dotycząca znajduje się w polityce plików cookie.

  1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

  Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania:

  • przez czas weryfikacji, czy jesteś uprawniony do tego, aby zarejestrować Cię jako użytkownika Aplikacji, a jeśli staniesz się użytkownikiem Aplikacji – także na czas Twojego korzystania z Aplikacji;
  • a po tym czasie także dla realizacji interesów w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń lub do momentu złożenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Quality App Studio Sp. z o.o. w zależności od tego, który z terminów będzie wcześniejszy).

  W zakresie obsługi Twojego konta jako użytkownika Aplikacji będziemy przechowywać Twoje dane do czasu, aż usuniesz to konto, lub my zakończymy świadczenie usług w ramach Aplikacji (w zależności od tego, który z terminów będzie wcześniejszy).

  W zakresie działalności marketingowej będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla tego celu.

  1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

  • Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu Aplikacji w tym dostawcom usług IT, usług marketingowych (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), dostawcom hostingu oraz usług w zakresie organizacji wydarzeń, oraz
  • operatorowi Aplikacji i operatorom wysyłki wiadomości e-mail i SMS.

  Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

  1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych do zewnętrznych dostawców usług IT oraz dostawców usług marketingowych. Na obecną chwilę Stany Zjednoczone nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy prawa zezwalające na inwigilację.

  Niektórzy z dostawców usług, z których korzystamy, przyjęli standardowe klauzule ochrony danych i pomimo istnienia przepisów prawa, o których mowa powyżej, starają się zapewnić możliwie jak najwyższy poziom ochrony danych.

  1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do wycofania zgody,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

  Prawo wycofania zgody

  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

  Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia na adres email dane@qualityappstudio.pl

  Prawo wyrażenia sprzeciwu

  W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w celu marketingu bezpośredniego masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Quality App studio Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w dowolnym momencie. Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Quality App studio Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  ze względu na Twoją szczególną sytuację.

  Sprzeciw możesz zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres email dane@qualityappstudio.pl  

  Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Wymóg podania danych

  Podanie danych zawartych w formularzu rejestracji jest niezbędne, aby zarejestrować się do Aplikacji i móc z niej korzystać

   

   

  Image